PRIVACY
Juridische informatie

Bij MIDAS zijn we bewust dat we op uw vertrouwen moeten rekenen om uw gegevens te mogen gebruiken. Daarom passen we de strengste criteria toe inzake vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en gebruiken wij uw gegevens enkel voor de hieronder omschreven doeleinden, met respect voor uw fundamenteel recht op bescherming van uw Privacy en Persoonsgegevens.

Overeenkomstig de geldende wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens, verklaart dit huidige Privacy Beleid welke persoonlijke gegevens wij over u verzamelen, hoe en waarom wij deze gebruiken, aan wie wij deze doorgeven en hoe we uw privacy beschermen.

Ons Privacy Beleid wordt toegepast op de persoonlijke gegevens die rechtstreeks verzameld en gebruikt worden door het netwerk Midas, bestaande uit Midas België en haar Franchisenemers.

1. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die worden verzameld door de Midas Netwerkcentra worden verwerkt. De verantwoordelijke voor deze verwerking is de gekozen Midas garage alsook:

MIDAS N.V., (hierna genoemd MIDAS)

Adres : Boulevard Paepsem 20

Postcode: 1070

Stad : Anderlecht

U kan contact opnemen met de DPO op: DPO@midas.be

MIDAS N.V. coördineert de activiteiten van het Midas-netwerk in België: zij is Franchisegever van het Midas-netwerk en tekent uit hoofde van haar functie een franchiseovereenkomst met haar Franchisenemers, juridisch onafhankelijke ondernemingen die prestaties, producten en diensten bieden aan MIDAS-klanten. MIDAS en haar netwerk zijn in dat verband Medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt tijdens uw bezoek of bij het aanvragen van prestaties in een garage.

Midas Services en MIDAS zijn houders van de computeroplossing die gebruikt wordt in het netwerk voor het verzamelen van Persoonsgegevens en zijn ook medeverantwoordelijk voor de verwerking ervan.

MIDAS beheert de website midas.fr, de toepassing Midas Connect en de accounts die hieraan gekoppeld zijn. Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld en beheerd via deze kanalen en diensten is MIDAS Verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

2. WIE HEEFT TOEGANG TOT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de interne diensten van MIDAS en het Midas netwerk om u kwalitatieve diensten te verzekeren.

MIDAS kan uw Persoonsgegevens delen met door MIDAS erkende dienstverleners en beroep doen op onderaannemers (elk bedrijf dat Persoonsgegevens mogelijk moet verwerken volgens de instructies van MIDAS) voor de verwerking van alle of een deel van de Persoonsgegevens voor zover die nodig zijn voor het uitvoeren van de diensten.

Bijvoorbeeld: het hosten van een website, het verlenen van diensten met betrekking tot de exploitatie van de website of het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes namens MIDAS en/of het verzenden van commerciële aanbiedingen of de Newsletter van MIDAS).

De erkende dienstverleners en onderaannemers zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid te respecteren van de Persoonsgegevens die ze kunnen ontvangen en deze uitsluitend te gebruiken in het kader van de diensten die hen door MIDAS werden toevertrouwd.

In het geval dat uw Persoonsgegeven worden doorgegeven aan onderaannemers die buiten de Europese Unie gedomicilieerd zijn, wordt door de onderaannemer een contract voor de overdracht van Persoonsgegevens ondertekend om hetzelfde beschermingsniveau van Persoonsgegevens als die van MIDAS te waarborgen, conform de Europese wetgeving.

Met uitzondering van de hierboven vermelde gevallen, verbindt MIDAS zich er ook toe uw Persoonsgegevens niet te delen met derden zonder uw toestemming.

Houdt er rekening mee dat het webportaal midas.be, de toepassing Midas Connect en het Verkooppunt niet toelaten om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door het Midas Center rechtstreeks centraal te wijzigen en/of op te slaan. Voor vragen of wijzigingen, gelieve rechtstreeks contact op te nemen met MIDAS.

3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Wij verzamelen Persoonsgegevens op verschillende momenten:

Wanneer u een dienstprestatie rechtstreeks aanvraagt in een Midas garage van het netwerk in België of per telefoon, bij behandeling in een garage voor aanmaken van uw inschrijving in ons klantenbestand, voor de opmaak van uw factuur, voor het beheer van de opvolging van de prestatie en de garantie van de producten.

Wanneer u ons een offerte vraagt in een garage of via de website voor de uitvoering van een prestatie.

Met uw toestemming, wanneer u onze website bezoekt en de cookies aanvaardt.
Wanneer u online een afspraak aanvraagt, dat u de simulators van onze website gebruikt, en/of wanneer u ons rechtstreeks contacteert, via de website of onze klantendienst, om informatie op te vragen over onze producten en diensten.

Wanneer u onze toepassing Midas Connect downloadt en u uw parameters instelt.
Wanneer u deelneemt aan onze directe marketingcampagnes, bijvoorbeeld door het invullen van een antwoordcoupon of door deel te nemen aan een promotie op onze website, aan een wedstrijdspel en dat u daarvoor een formulier invult met uw persoonlijke gegevens.

Wanneer u de gegevens van uw voertuig geeft (VIN-nummer inbegrepen).
Wanneer andere juridische entiteiten van Mobivia Groupe (waartoe Midas behoort) of zijn filialen of andere commerciële partners ons uw persoonlijke gegevens leveren, met uw toestemming.

De producten en diensten van Midas alsook zijn promotiecampagnes zijn in de eerste plaats gericht aan volwassenen. Hiervoor verzamelen en verwerken we uw Persoonsgegevens enkel indien u minstens 16 jaar oud bent. MIDAS behoudt zich het recht toe om de leeftijd te controleren van de personen die persoonlijke gegevens leveren. Alle informatie over een kind jonger dan 16 jaar wordt verwijderd.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD?

De verzamelde persoonlijke gegevens over u die door de verschillende MIDAS diensten beschikbaar worden gesteld en de communicatie-en contactkanalen beschreven in dit huidige Privacy Charter zijn de volgende:

Gegevens over burgerschap en contactgegevens.
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Gegevens over uw voertuig.
Nodige informatie over de huidige kenmerken van uw voertuig (kentekenplaat, VIN, merk, model, aantal kilometers, enz.).

Technische gegevens van het voertuig.
Gegevens over de huidige werking en prestaties alsook de voorgeschiedenis van uw voertuig.

Gegevens over de verrichte prestaties.
Gegevens over producten, uitgevoerde prestaties, onderhoud van uw voertuig, uw tevredenheid, uw klachten of uw verzoeken om technische bijstand.

Gebruik van de website en communicatie.
Gegevens over uw gebruik van onze website; of u onze berichten opent en/of doorstuurt; gegevens die worden verzameld via cookies of andere traceertechnologiën.

Gebruik van de toepassing Midas Connect en de diensten.
De manier waarop u uw gekoppeld toestel en de aangeboden diensten gebruikt, de geolocalisatie van uw voertuig wanneer u die activeert.

Beelden
De MIDAS centra die zijn uitgerust met beveiligingscamera’s verzamelen beelden van de garage om er de veiligheid en bewaking van te verzekeren.

5. MET WELKE DOELEINDEN WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

1. Uitvoering van de Dienstverlening

Uw identiteit, uw coördinaten en de technische gegevens van uw voertuig zijn noodzakelijk voor het behandelen van de vraag van de klant, het bepalen van de onderdelen die compatibel zijn met uw voertuig, het vastleggen van afspraken, en het uitvoeren van de prestatie. Uw gegevens komen uit de door u verstrekte informatie en uit gegevens die verkregen werden bij technische interventies van onze medewerkers en partners van het MIDAS netwerk.

De gegevens zijn noodzakelijk voor een goed beheer van de uitgevoerde prestatie en de opvolging ervan, de facturatie, de betaling, en de aan de prestatie verbonden garantie. Houdt er rekening mee dat mededelingen over de status van de interventie op uw voertuig niet voor commerciële doeleinden worden verzonden. Ten gevolge zal u deze blijven ontvangen als u vraagt om geen commerciële communicatie te ontvangen.

★ De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op het bestaan van een contractuele relatie (diagnose en/of factuur) en het correcte beheer ervan te waarborgen.

2. Kwaliteitscontrole en tevredenheidsenquêtes

Uw mening is erg belangrijk voor ons, daarom is het mogelijk dat u een e-mail of SMS ontvangt om uw mening over de Midas dienst te vragen.

Om onze service en de ervaring van onze klanten te verbeteren, mag MIDAS de verzamelde gegevens gebruiken in het kader van tevredenheidsenquêtes, marktonderzoek, kwaliteitscontrole van bestaande producten en diensten en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, en voor het verbeteren van onze diensten en klantervaringen.

★ De verwerking is gebaseerd op de rechtmatige interesse van MIDAS die wil voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, om onze diensten en klantervaringen te verbeteren.

3. Klantendienst, commerciële relatie, promoties en communicatie

Om te antwoorden op uw informatieverzoeken, uw klachten volgend op een prestatie, om nieuwe producten voor te stellen en u op de hoogte te houden van promoties voor producten en diensten, verzamelt MIDAS uw gegevens, informatie over het onderhoud van uw voertuig, informatie over het gebruik van de websites alsook communicatie via sociale netwerken.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze diensten te wijzigen volgens uw behoeftes en voorkeuren, maar ook om u een gepersonaliseerde klantervaring te bieden waarvan de inhoud gerelateerd is aan MIDAS-producten en -diensten en aan uw voertuig, en om de aantrekkelijkste aanbiedingen voor u te bepalen en u erover op de hoogte brengen:

★ De verwerking in het kader van de klantendienst en de opvolging van klachten is gebaseerd op de bestaande contractuele relatie en de opvolging ervan.

★ De verwerking van uw Persoonsgegevens in het kader van het beheren van de commerciële relatie, het verzenden van promoties en MIDAS advertenties via elektronische weg (SMS, e-mail) en/of per post wordt uitgevoerd op basis van de rechtmatige interesse van MIDAS indien u, als MIDAS Klant, geen bezwaar heeft geuit tegen het ontvangen van aanbiedingen voor diensten en promoties van MIDAS.

★ Indien u geen Klant bent van Midas zal de verwerking van uw Persoonsgegevens enkel gebeuren als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

4. Aanmaak van uw Midas Connect Account.

Diensten gekoppeld aan de toepassing Midas Connect via een Smartphone.
MIDAS ontvangt uw gegevens over de locatie van uw voertuig en het gebruik van de gekoppelde diensten uitsluitend indien u de geolocalisering of betreffende diensten vrijwillig heeft geactiveerd.

Deze gegevens worden gebruikt volgens de gedetailleerde beschrijving van elk van de aangeboden dienst die zijn opgenomen in de CVG Midas Connect die u worden meegedeeld bij het aanmaken van uw account. De gedetailleerde beschrijving van de diensten bevatten eveneens alle omstandigheden waarbij de gegevens kunnen worden doorgegeven aan MIDAS partners met als enig doel de dienst in kwestie aan te bieden.

★ De verwerking van uw gegevens in het kader van de aanmaak van uw Midas Connect account en het gebruik van de toepassing wordt enkel uitgevoerd indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

5. Financieringsdienst

De gegevens die u geeft bij een Financieringsaanvraag worden rechtstreeks verwerkt door de onderaannemer die verantwoordelijk is voor deze prestatie. MIDAS bewaart geen kopie of archief van deze informatie, behalve de overeenstemmende facturatiegegevens. De onderaannemer gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de informatie die hij u heeft gegeven en met uw toestemming.

6. Geomarketingstudies

De gegevens die door Midas worden verzameld, zoals technische gegevens over uw voertuig of gegevens over producten en diensten, die worden gebruikt voor statistieke doeleinden worden geanonimiseerd vooraleer ze gebruikt worden.

7. Naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen

Alle verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens worden onderworpen aan de wetgeving van het land waarin zij actief zijn en moeten die naleven. Uw transactiegegevens, betalingsgegevens, interventiegeschiedenis en informatie verbonden aan de prestatie (aard van de prestatie, identiteit en contactgegevens van de klant, betaalmethode, geschiedenis, risicoscoring gelinkt aan de betaalmethode) kunnen door Midas gebruikt worden om fraude met betaalmethodes tegen te gaan.

Deze wettelijke verplichtingen betreffen overdracht, in sommige omstandigheden, van persoonsgegevens aan juridische, reglementaire of bewakingsinstanties.

★ De verwerking van de gegevens is gebaseerd op het bestaan van een wettelijke verplichting voor MIDAS om samen te werken met deze organen.

6. HOE BESCHERMEN WIJ UW GEGEVENS?

MIDAS treft beschermingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze gegevens worden beschadigd of gewist of dat onbevoegde derden er toegang tot krijgen.

MIDAS en zijn onderaannemers doen er alles aan om fysieke en elektronische beschermingsmaatregelen alsook processen te behouden om de bescherming van uw gegevens overeenkomstig de wettelijke vereisten te waarborgen. De maatregelen die we gebruiken zijn onder anderen:

Strikt beperkte toegang tot de Persoonsgegevens voor werknemers, aangestelden en lasthebbenden die in het kader van hun functie bevoegd zijn en die gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht.
Versleuteling van overgedragen gegevens voor zover mogelijk.
Installatie van beveiligings-en beschermingssystemen op onze informatica tools (“firewalls”).
Installatie van alarmsystemen in onze kantoren en centra.
Regelmatige toegangscontrole tot onze computersystemen om elke onrechtmatige netwerktoegang en gebruik van gegevens op te sporen.
Indien u heeft ingelogd op uw account via onze website of een andere toepassing of dienst onder onze controle, bent u verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord.

7. BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

MIDAS bewaart uw Persoonsgegevens in een veilige omgeving gedurende de nodige termijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of gedurende de minimale bewaartermijn die wordt voorzien door de geldende wetgeving met name op burgerlijk en commercieel vlak.

Indien uw gegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden zullen wij de langste bewaartermijn gebruiken.

Doeleinden met betrekking tot de prestatie en het bestaan van een contractuele relatie : uw Persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duur van de contractuele relatie (factuur), en gedurende een periode van 5 jaar na de laatste interventie, tenzij restrictievere wettelijke bepaling geldt.

Doeleinden in verband met commerciële prospectie, het versturen van communicatieberichten en commerciële aanbiedingen: uw Persoonsgegevens worden bewaard tot 3 jaar na het laatste contact door de betrokken klanten, tenzij u voordien uw recht van bezwaar uitoefent.

8. COOKIES

De website www.midas.be maakt gebruik van cookies om zich aan te passen aan de voorkeuren van zijn gebruikers en de internetpagina’s te optimiseren. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Hiermee kan u door onze website of onze toepassing browsen. Dankzij de cookies kunnen we u functionaliteiten bieden zoals het onthouden van sommige aspecten van uw laatste zoekopdracht op onze website en zodoende uw volgende zoekopdrachten versnellen. De cookies vergemakkelijken het surfen en verbeteren het gebruik van de website. U kan deze cookies wissen indien u dat wenst. Voor alle informatie over cookies, klik hier.

9. UITOEFENEN VAN UW RECHTEN

Volgens de Belgische wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u te allen tijde, door uw identiteit aan te tonen, uw rechten uitoefenen op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, overdracht en uw recht van bezwaar voor gegronde redenen, met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens bij MIDAS België, Potvlietlaan 6 te 2600 Berchem of door een e-mail te sturen naar info@midas.be. U kan eveneens instructies geven voor toegang door uw rechthebbenden.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Voor alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan u ook terecht bij de Privacy Commissie.

U kunt de PDF-versie van de privacy policy hier downloaden.

Nederlands
This site is registered on wpml.org as a development site.